Meddelanden om dataskydd

Klicka här för att ändra dina sekretessinställningar.

1. Allmän information

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen www.klingspor.se.
Werkbank GmbH är värd för webbplatsen. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på servrar hos denna hoster. Vår hoster kommer att behandla dina uppgifter endast enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och endast på grundval av databehandlingsavtalet mellan oss för endast detta ändamål och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter. Klingspors webbserver och webbinnehåll drivs och underhålls i Tyskland av eller på uppdrag av Klingspor AB:s moderbolag Klingspor AG.

Klingspor samlar in och använder personuppgifter endast i enlighet med relevant lagstiftning om dataskydd. Personuppgifter enligt definitionen i art. 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadresser osv.

I vår integritetspolicy använder vi termer som används och definieras i GDPR. I samband med dataskyddslagstiftningen betyder till exempel termen "behandling": varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatiserad väg eller inte. Detta omfattar i princip all hantering av personuppgifter, t.ex. insamling, lagring, anpassning eller ändring, användning, överföring, spridning, radering eller förstöring osv.

SSL / TLS-kryptering
Den här webbplatsen använder SSL/TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i din webbläsare ändras från "http://" till "https://" och att en låssymbol visas i webbläsarens adressfält.
När SSL/TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.


2. Styrenhet

Den personuppgiftsansvarige, enligt definitionen i Art. 4.7 i GDPR och annan nationell lagstiftning om dataskydd i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd, är

Klingspor AG

Adress:
Hüttenstraße 36
35708 Haiger
Tyskland

Tel.: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Fax: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
E-post: info@klingspor.de

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer om dataskydd och om hur dina rättigheter ska utövas kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: E-post: dpo@klingspor.de


3. Användning av uppgifter

3.1 Allmänt
Du kan få tillgång till vår webbplats utan att aktivt behöva lämna ut någon information om din identitet. Om inte du själv eller den programvara som du använder undertrycker detta, överför webbläsaren som är installerad på din enhet normalt endast allmän teknisk information till vår webbplats server för att möjliggöra anslutning till webbplatsen (t.ex. typ och version av webbläsare, operativsystem, enhetens värdnamn, språkinställning, datum och tid eller varaktighet för åtkomsten, åtkommet innehåll, webbplats från vilken åtkomsten kommer). Detta omfattar även IP-adressen för den enhet som du för närvarande använder för att besöka webbplatsen. Detta lagras tillfälligt i en loggfil.
Uppgifterna lagras på servern i högst 80 dagar för att identifiera och analysera eventuella mönster av angrepp och andra olagliga ingrepp. Så snart dessa uppgifter inte längre behövs kommer de att raderas.
Din IP-adress behandlas automatiskt av tekniska och administrativa skäl avseende uppkoppling och stabilitet för att optimera webbplatsen och användarupplevelsen, för att garantera säkerheten och funktionen på vår webbplats och för att vid behov kunna spåra eventuella olagliga angrepp på webbplatsen.
Om inget annat uttryckligen anges är den rättsliga grunden för behandlingen av IP-adressen och andra tekniska uppgifter Art. 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse följer av det ovan nämnda säkerhetsintresset och nödvändigheten av att vår webbplats är tillgänglig utan avbrott. Vi kan inte dra några direkta slutsatser om din identitet utifrån behandlingen av IP-adressen och annan information i loggfilen.
Om vi har för avsikt att använda denna information på något annat sätt, finns relevanta uppgifter nedan i texten till denna integritetspolicy. Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Om vi får ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter, gäller Art. 6.1 a i GDPR som rättslig grund.
 • Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta relevanta åtgärder före avtalstillfället, Art. 6.1 b i GDPR som rättslig grund.
 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, t.ex. lagstadgade lagrings- och bevarandeförpliktelser, Art. 6.1 c i GDPR som rättslig grund.
 • Om behandlingen är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen, och om dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än de förstnämnda intressena, är behandlingen av personuppgifter legitimerad enligt art. 6.1 f i GDPR.


3.2 Aktivt tillhandahållande av personuppgifter
Om du bestämmer dig för att använda vissa tjänster, beställa vårt nyhetsbrev, ta personlig kontakt med oss, t.ex. via e-post, eller för att använda det lösenordsskyddade området eller vår webbshop, måste vi begära ytterligare personuppgifter från dig, särskilt kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlas in för de allmänna ändamål som nämns i avsnitt 3.1 och är nödvändiga för att tillhandahålla och utföra de begärda tjänsterna eller för att kontrollera om du har rätt att använda dem.
Det är helt och hållet upp till dig om du lämnar dessa uppgifter eller inte. Utan dessa uppgifter kan Klingspor dock inte tillhandahålla dig den begärda tjänsten.

3.3 JavaScript och JAVA-applets
JavaScript, cookies eller JAVA-applets kan användas på vår webbplats. Användningen av dessa funktioner kan stängas av av dig genom att justera inställningarna för din webbläsares program.

3.4 Kakor
Vi använder cookies och spårningspixlar på vår webbplats.
Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar inga skador på din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod. Cookien lagrar information som är relaterad till den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.
Cookies används för ett antal olika ändamål. Många kakor behövs eftersom vissa tekniska funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. funktionen för kundvagn eller videovisning).
Andra cookies tjänar till att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vi använder till exempel "sessionscookies" för att identifiera om du tidigare har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Vi använder dock också cookies för att registrera statistik om användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande. Med hjälp av dessa cookies kan vi automatiskt identifiera att du tidigare har besökt oss när du besöker vår webbplats igen. I vissa fall kan cookies också lagras på din enhet av tredjepartsföretag när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies) för de ovan nämnda syftena.

De uppgifter som behandlas med hjälp av cookies är nödvändiga för de ovan nämnda ändamålen för att skydda våra legitima intressen och tredje parts intressen i enlighet med Art. 6.1 f i GDPR. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din dator eller så att ett meddelande alltid visas innan en ny cookie sparas. Att helt avaktivera cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Cookies raderas automatiskt efter en bestämd tidsperiod. Du kan dock radera dessa cookies före denna tid via din webbläsares säkerhetsinställningar

Dessutom använder vi också sådana cookies för mätning av Internetpubliken samt för reklam- och marknadsföringsändamål; detta sker delvis i form av cookies från tredje part (se beskrivning för Google Analytics nedan).
Du kommer att bli ombedd att ge ditt samtycke till cookies när du går in på webbplatsen. Användningen av cookies och behandlingen av motsvarande uppgifter sker enbart på grundval av ditt aktiva samtycke och grundar sig på Art. 6.1 a i GDPR och § 15 i den tyska telemedielagen, som ska tolkas i enlighet med EU-lagstiftningen.

För detaljer om insamling och behandling av uppgifter i samband med placering och optimering av reklam och analys av internetpublik hänvisas till informationen nedan om användning av cookies och spårningspixlar i reklamsyfte, särskilt beskrivningen av Googles tjänster.

3.5 Avstämning/utlämnande av uppgifter
Vi kommer endast att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel. 6.1 a i GDPR;
 • Detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig i enlighet med art. 6.1 b i GDPR;
 • Det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter enligt artikel. 6.1 c i GDPR.

De uppgifter som lämnas ut får användas av den tredje parten endast för de angivna ändamålen. Utlämnande av anonymiserade uppgifter (uppgifter som inte kan kopplas till dig) till partner och sponsorer är möjligt när som helst utan föregående meddelande.

3.6 De registrerades rättigheter
Du har rätt:

 • i enlighet med artikel. 7 (3) i GDPR att när som helst återkalla ditt samtycke från oss. Detta skulle hindra oss från att i framtiden behandla uppgifter som grundar sig på detta samtycke;
 • i enlighet med artikel. 15 i GDPR att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. Du kan särskilt begära information om ändamålen med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning mot sådan behandling, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter om sådana uppgifter inte samlas in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och i förekommande fall meningsfull information om dessa uppgifter;
 • i enlighet med artikel. 16 i GDPR, att utan onödigt dröjsmål begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss;
 • i enlighet med artikel. 17 i GDPR att kräva att dina personuppgifter som vi har lagrat hos oss raderas, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med artikel. 18 i GDPR , att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering, om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du har gjort en invändning mot behandlingen enligt artikel 18 i GDPR . 21 i GDPR ;
 • i enlighet med artikel. 20 i GDPR, att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig och
 • i enlighet med artikel. 77 i GDPR att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Normalt sett är detta tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du vanligtvis bor eller arbetar, eller tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där vårt företag har sitt huvudkontor.

INFORMATION OM DIN RÄTT TILL INVÄNDNINGAR ENLIGT ARTIKEL. 21 I GDPR
Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som grundar sig på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (behandling av uppgifter i allmänhetens intresse) eller artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (behandling av uppgifter som grundar sig på en intresseavvägning), på grund av skäl som har att göra med din särskilda situation. 4.4 i GDPR) på grundval av dessa bestämmelser.
Om du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Om du invänder mot behandlingen av uppgifter för direkt marknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen. I detta fall är det inte nödvändigt att ange en särskild situation. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.
Om du vill utöva din rätt till invändningar kan du skicka ett e-postmeddelande till dpo@klingspor.de


Så snart syftet med lagringen inte längre föreligger kommer vi att radera eller blockera dina personuppgifter. Uppgifter kan dock lagras om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra bestämmelser som vi omfattas av. Detta kan till exempel gälla uppgifter som måste lagras av kommersiella eller skattelagstiftningsmässiga skäl, till exempel fakturauppgifter för prenumerationer. Dina uppgifter blockeras eller raderas när en lagringsperiod som föreskrivs i dessa bestämmelser löper ut, såvida det inte är nödvändigt att lagra uppgifterna för att ingå eller fullgöra ett avtal.


4. Google

Användningen av de Google-tjänster som beskrivs nedan och den därmed sammanhängande användningen av cookies sker endast med ditt samtycke, som vi uttryckligen begär i början av ditt besök på vår webbplats.

4.1 Google Analytics
På vår webbplats använder vi Google Analytics i versionerna Universal Analytics och Google Analytics 4, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs. textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Ur vår synvinkel är dessa cookies från tredje part.

Den information som genereras av cookien om användningen av vår webbplats (t.ex. IP-adress för den dator som använder webbplatsen, tidpunkt för åtkomst, URL-adress samt information om vilken webbläsare och vilket operativsystem som används) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

När vi använder Google Analytics 4 använder vi användar-ID och Google Signals-funktioner.

Användar-ID: Användar-ID gör det möjligt för oss att tilldela ett unikt, permanent ID till en eller flera sessioner (och aktiviteterna inom dessa sessioner) och att analysera användarens beteende på olika enheter.

Google Signals: Google samlar in ytterligare information genom användningen av Google-signaler om användaren har aktiverat personlig annonsering på sitt Google-konto. Dessa uppgifter utvärderas internt av Google och lämnas sedan vidare till användarna av dessa Google-tjänster i anonymiserad och sammanfattad form som en utvärdering. Detta gör det möjligt för oss att optimera våra tjänster och produkter samt våra annonseringsåtgärder.

Inom ramen för Google Signals utförs spårning på flera enheter av Google om visning av personlig reklam är aktiverad på användarens Google-konto. Detta innebär att annonser kan levereras till dessa användare i remarketingkampanjer för olika enheter som en del av Google Signals.

Google behandlar informationen på vår vägnar för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förse oss med ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet i syfte att genomföra marknadsundersökningar och för att utforma dessa webbsidor på ett lämpligt sätt.

Vi har ett databehandlingsavtal med Google om användningen av Google Analytics. I detta avtal bekräftar Google att de behandlar uppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och garanterar skyddet av den registrerades rättigheter. Vi använder endast Google Analytics och Google Analytics 4 med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas användarnas IP-adresser av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Enligt uppgifter från Google slås IP-adressen inte samman med andra uppgifter från Google.

Vid behov kommer de insamlade uppgifterna att överföras till tredje part om detta är lagstadgat eller om tredje part behandlar uppgifterna för Googles räkning.

Förvaringsperiod: Uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies raderas automatiskt efter 2 månader (Google Analytics 4) och 14 månader (Universal Analytics). Detta är de kortaste datalagringsperioderna som kan ställas in. Radering av uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kan det hända att du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats.
Du kan också förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk. Den aktuella länken vid tidpunkten för den senaste uppdateringen av denna sekretesspolicy är: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra datainsamling av Google Analytics genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie kommer att sättas som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och placeras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du ställa in opt-out-cookien igen. Ytterligare information om dataskydd i samband med Google Analytics hittar du i Google Analytics Hjälp. Information om Googles användning av uppgifter hittar du i Googles sekretesspolicy.

4.2 Google Ads konverteringsspårning / remarketing
Med ditt personliga samtycke använder vi också Google Ads konverteringsspårning och remarketing för att mäta och förbättra framgången för våra annonseringsåtgärder på externa webbplatser. Fördelen för dig som användare är möjligheten att visa annonser som är mer intressanta för dig.

Denna reklam levereras av Google via "annonsservrar". Om du leds till vår webbplats via en Google-annons lagrar Google en cookie på din klient. Varaktigheten för dessa cookies är normalt 30 dagar. Google lagrar normalt det unika cookie-ID:t eller dina inställningar för opt-out som analysvärden för denna cookie.
Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Vi själva samlar inte in eller bearbetar några personuppgifter från dig i de ovan nämnda annonseringsåtgärderna. Google förser oss endast med statistiska analyser. På grundval av denna analys kan vi identifiera vilka av våra reklamåtgärder som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet; i synnerhet kan vi inte identifiera användare på grundval av denna information.
Vi har dock inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in via detta verktyg, och den information vi lämnar här återspeglar vår kunskapsnivå: Genom integreringen av konverteringsspårning får Google information om att du har kommit åt den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google tilldela ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att Google upptäcker, bearbetar och lagrar information om dig eller de enheter eller programvaror du använder.

Googles remarketingfunktion gör det möjligt för oss att presentera annonser för dig utifrån dina intressen efter att du har besökt vår webbplats på andra webbsidor inom Googles annonsnätverk (t.ex. Google Search eller YouTube). Din interaktion på vår webbplats analyseras för detta ändamål, t.ex. för att ta reda på vilka erbjudanden du är intresserad av. Google lagrar ett nummer som en cookie i din webbläsare och använder detta unika nummer för att registrera dina besök. Detta nummer används för att unikt identifiera webbläsaren på den använda enheten.

Du kan förhindra dessa spårningsförfaranden på ett antal olika sätt: a) genom att justera inställningarna i din webbläsare i enlighet med detta, särskilt genom att undertrycka cookies från tredje part, b) genom att installera den plug-in som tillhandahålls av Google med hjälp av följande länk: https://www.google.com/settings/ads/plugin, c) genom att avaktivera intressebaserade annonser från företag som ingår i självregleringskampanjen About Ads med hjälp av länken https://www.aboutads.info/choiceshttps://www.google.com/settings/ads/plugin.

Ytterligare information om dataskydd hos Google finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://services.google.com/sitestats/sv.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org.

Google följer ramverket EU-US Privacy Shield Framework, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3 Google Tag Manager
Denna webbplats använder Google Tag Manager. Google Tag Manager är en lösning som gör det möjligt att hantera marknadsförda webbplatstaggar med hjälp av ett gränssnitt. Själva Tag Manager-verktyget (som implementerar taggarna) är en cookie-lös domän och registrerar inga personuppgifter. Verktyget gör att andra taggar aktiveras som för sin del kan registrera uppgifter under vissa omständigheter. Google Tag Manager har inte tillgång till denna information. Om registreringen har avaktiverats på domän- eller cookienivå kommer denna inställning att kvarstå för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

4.4 Google Maps
Som användare av vår webbplats kan du få samarbetande återförsäljare i ditt område visade på en karta. Vi använder Google Maps för att visa kartan och rutter. Google Maps är en tjänst av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Närmare uppgifter om behandlingen av personuppgifter genom användningen av Google Maps finns på följande länk: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

För att visa samarbetande återförsäljare i ditt område måste du först ange en plats. I detta fall baserar vi databehandlingen på det samtycke som du ger när du anger adressen. I detta sammanhang lagras inte din IP-adress av oss. Om du vill veta mer om den databehandling som Google utför utanför vårt inflytande, klicka på följande länk: https://policies.google.com/privacy?hl=sv


5. YouTube

Om videor som finns på YouTube kan visas på vår webbplats kommer du att informeras om detta och om YouTube-användningsvillkoren när du för muspekaren över förhandsgranskningsbilden för videon.
Observera att vi inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs när en sådan video nås, och inte heller om hur YouTube använder dem.

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

6. Länkar till sociala medier

Vi använder sociala plug-ins på vår webbplats i enlighet med artikel. 6.1 f i GDPR för att öka profilen för vår företagsgrupp och våra produkter. Det underliggande reklamsyftet anses vara ett legitimt intresse i den mening som avses i GDPR.
Plugins skapar ingen direkt kontakt från din webbläsare till leverantörernas servrar. Genom att klicka på insticksprogrammet omdirigeras användaren till leverantörens webbplats. Vi har inget inflytande över behandlingen av personuppgifter på tredje parts webbplatser.
Följande plugins för sociala medier finns tillgängliga på vår webbplats:

Facebook och Instagram
Sociala medieplugins Facebook och Instagram från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, Europa (nedan kallat "Meta") används för att möjliggöra en mer personlig upplevelse.

Facebook
Vi använder en Facebook-knapp för detta ändamål. Du känner igen knappen genom det välkända "f" på en grå eller blå bakgrund.
När du öppnar en sida på vår webbplats upprättas ingen anslutning till Meta-servrarna. När du klickar på "f"-knappen vidarebefordras du dock till en Facebook-sida för Meta.
Integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram
När du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du koppla innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Meta att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Observera att vi som webbplatsleverantör inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Meta använder dem.
Integritetspolicy: https://privacycenter.instagram.com/policy/

Linked In
Säljare: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing
Säljare: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland
Integritetspolicy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

7. Oxomi

OXOMI är en tjänst från scireum GmbH, Eisenbahnstr. 24, 73630 Remshalden. Scireums sekretesspolicy för OXOMI finns på https://scireum.de/scireum/datenschutz/

Vi använder OXOMI för att integrera medieinnehåll (kataloger, artikelbilder, videor, långa texter, dokument osv.) på vår webbplats och presentera det för dig. Den rättsliga grunden för databehandlingen är därför art. 6.1 lit. f DSGVO. Av tekniska skäl registrerar scireum GmbH IP-adressen när detta innehåll anropas. IP-adressen raderas automatiskt efter 2 månader och används inte för andra kommersiella ändamål än presentationen av vårt webbinnehåll eller behandlas på annat sätt.