Klingspor beteendekodex

Denna beteendekodex beskriver i kort och överskådlig form Klingspors grundläggande värdesystem. Skulle du vara osäker någon gång, hur du ska förhålla dig i en konkret situation, ska denna beteendekodex hjälpa dig att hitta ett lämpligt handlingssätt.

Vem är vi

Klingspor är ett familjeföretag med över 120 års tradition. Klingspor-gruppen grundades i Tyskland och omfattar idag över 35 bolag på alla kontinenter.

En viktig bas för denna framgång är vår företagskultur, som vilar på följande hörnpelare:

  • integritet av vårt handlande
  • varaktighet av vår tillväxt
  • våra produkters kvalitet och säkerhet
  • främjande av uppfinningar

 

Integritet av vårt handlande

Integritet och rättvishet bestämmer vår affärspolitik och vårt handlande. Det betyder för varje medarbetare globalt, att han / hon i alla tveksamma fall kan hålla sig till följande grundprincip:

”Klingspor förväntar sig av alla medarbetare ända upp till företagsledaren alltid ett rättvist och integritetsbeteende, internt och externt!”

Beaktande av lagar

För oss är det självklart, att vi på våra etableringsorter alltid följer både lokala användbara lagar och alla interna direktiv och anvisningar. Klingspors affärsframgång är endast möjlig i en rättvis konkurrens. Därför undviker vi alla orättvisa konkurrensbeteenden, i synnerhet konkurrensstridiga överenskommelser med kunder, leverantörer och konkurrenter samt brott mot antitrustlagstiftningen. På grund av ofta brett utformade lagar måste man i synnerhet i kommunikationen med konkurrenter, speciellt i förbund, vara uppmärksam på att inte av misstag utbyta kartellrelevant information. 

Ingen diskriminering

Vi tolererar ingen form av diskriminering pga etnicitet, nationalitet, kön, kulturell bakgrund, ras, ålder, handikapp, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Varje form av sexuellt ofredande eller mobbning är förbjuden i Klingspor-gruppen.

Ansvarsmedveten hantering av firmans egendom

Vi behandlar Klingspors egendom lika ansvarsmedvetet, som vore det vår egen, men vi använder det inte för privat bruk och ställer det inte heller till tredje mans förfogande. Undantag från denna princip måste först godkännas av en överordnad. På samma sätt får företagets interna information, i synnerhet alla företags- och affärshemligheter endast användas, sparas och mångfaldigas för korrekt företagsledning.

Undvikande av intressekonflikter

Intressekonflikter leder regelbundet till risker för företaget och försätter drabbade medarbetare ofta i en personlig situation, som försvårar ett korrekt beslut eller låter påskina, att ett korrekt förhållningssätt i företagets intresse är i fara. Därför vill vi om möjligt från första början undvika intressekonflikter. Som medarbetare hos Klingspor åtar vi oss därför inga bisysslor hos konkurrenter, kunder eller leverantörer, och vi involverar oss inte heller finansiellt i dem (såvida det inte är fråga om ett börsnoterat bolag eller den överordnade har godkänt engagemanget).

Generellt gäller, att familjära, personliga eller finansiella relationer, som i ett konkret läge kan ha negativ inverkan på ett beslut, måste meddelas den överordnade för att fortsatt tillvägagångssätt i detta fall ska kunna bestämmas.

Under den dagliga arbetstiden ställer varje medarbetare all sin arbetskraft till företagets förfogande, dvs att inga bisysslor för andra arbetsgivare och ej heller andra privata aktiviteter utförs.

Ingen korruption

Vi i Klingspor-gruppen accepterar ingen korruption. Detaljer och handlingsinstruktioner om temat korruption finns i vårt antikorruptionsdirektiv, som gäller i hela Klingspor-gruppen.

Även relativt små lokala korruptionsincidenter kan utöver lokala rättsliga konsekvenser få långtgående negativ inverkan för hela gruppen, eftersom Klingspors anseende globalt kan skadas, och eftersom t ex internationella storkunder genast avslutar samarbetet. Därför uppmanas alla medarbetare och företagsledare i Klingspor-gruppen, att omedelbart och bestämt agerar mot varje korruptionsfall och att avbryta relationer med korrupta företagspartner.

I samband med temat korruption gäller också, att vi hos Klingspor på grund av vår respektive position / funktion av andra kollegor - i synnerhet oss underordnade medarbetare - inte får begära, att de utför tjänster eller överlåter varor till oss privat, som vi annars inte skulle kunna få.

IT-säkerhet

Som medarbetare hos Klingspor förpliktigar vi oss att rätta oss efter de av IT-avdelningen på huvudkontoret i Haiger vidtagna säkerhetsåtgärder och anvisningar för att undvika dataförluster och som skydd mot IT-brott.

Vid hantering av i tjänsten använda apparater är vi alltid uppmärksamma på ansvarsfull användning för att förhindra, att filer och IT-system kommer till skada. Därtill hör utöver allmänna försiktighetsåtgärder också, att på bärbara apparater om möjligt alltid endast spara verkligen nödvändiga filer, och att gamla, inte längre nödvändiga data raderas.

Vi följer dataskyddslagar, vilket gäller såväl personliga data om medarbetare som hantering av data om främmande tredje person, t ex kunder och leverantörer.

Varaktighet i vår tillväxt

Vår tillväxt är varaktig både vad gäller vår affär som våra medarbetare och etableringsorter.

Umgänge med affärspartner

En varaktig tillväxt är endast möjlig för oss, om vi förstår att värva nya kunder åt oss och att bygga upp en långfristig kontakt för ömsesidig framgång med våra befintliga kunder. Om det ska lyckas, måste varaktigt framgångsrika leveranser till våra kunder i alla huvud- och biprocesser inom hela Klingspor-gruppen alltid stå i fokus. Även varje medarbetare på avdelningar utan någon kundkontakt måste alltid vara medveten om, att han / hon indirekt är en länk i leveranskedjan till våra kunder. Därför gäller tanken om kundservice inte endast för externa utan också för interna kunder inom Klingspor-gruppen resp mellan avdelningarna.

Vi lyssnar till våra kunder och ger dem klara och begripliga svar. På förfrågningar reagerar vi snabbt och utvecklar proaktiva lösningsförsök. Vi tar tillförlitligt hand om våra kunder och håller våra löften. Vid nya utmaningar anstränger vi oss att alltid hitta en för kunden och för Klingspor konstruktiv lösning.

Även när det gäller välbeprövade leverantörer är det vårt mål, att bygga upp ett långvarigt partnerskap. Vi sätter värde på en alltid konstruktiv och professionell omsättning av gemensamma överenskommelser och på en gemensam, konstruktiv sökning efter nya lösningar. Som med våra kunder bör kommunikationen med leverantörer alltid vara tydlig, förbindlig och inriktad på en snabb bearbetning av öppna frågor.

Samarbete inom Klingspor-gruppen

Vi är övertygade om, att låga hierarkinivåer, medarbetarnas direkta tillgång när som helst till sina överordnade och den långfristiga bindningen av välbeprövade medarbetare är väsentliga förutsättningar för att uppnå långvarig framgång och för att snabbt kunna reagera ¨på ändrade krav. 

Vi samarbetar konstruktivt, respekt- och förtroendefullt. Dit hör inte endast, att vi snabbt reagerar på förfrågningar från kollegor, utan även att vi kommunicerar öppet och ärligt med varandra för att analysera och åtgärda problem.

Som medarbetare hos Klingspor agerar vi och tar beslut målorienterat och ansvarsmedvetet. Vi är medvetna om, att kollegor och överordnade är beroende av, att vi utför våra uppgifter innehållsmässigt korrekt, i tid och tillförlitligt.

Till framgångsrik uppfinningskultur och ansvarsfullt umgänge med varandra hör för oss också en ansvarsfull hantering av misslyckanden, om en förnuftigt genomtänkt och korrekt utförd åtgärd någon gång inte är framgångsrik.

Inte endast i länder och regioner, där intag av alkohol m m är förbjudet, gäller principen, att ingen alkohol m m får konsumeras under arbetstid.

Inom ramen för företagsmiddagar och liknande evenemang bör också en lämplig återhållsamhet iakttas.

Uppträdande i affärsvardagen

Vårt uppträdande gentemot affärspartner, kollegor och medarbetare är alltid hövligt och korrekt. Vi är medvetna om, att vårt yttre och vårt uppträdande i ord och handling präglar bilden om oss och Klingspor, och därför bemödar vi oss alltid om ett professionellt uppträdande, som speglar de i denna beteendekodex beskrivna värdeföreställningarna.

Arbetsstandarder

Vi hos Klingspor är uppmärksamma på, att risker för människor och belastningar för miljön om möjligt förhindras respektive reduceras, och att resurser hanteras sparsamt. Säkerhet går före hos oss, vilket betyder att alla våra produkter motsvarar såväl tyska som internationella säkerhetsstandarder. Men det betyder för oss också, att säkerhets- och miljöstandarder beaktas på alla våra etableringsorter och i synnerhet våra fabriker, för att förhindra faror för våra medarbetare.

Klingspor avvisar varje form av barnarbete och tvångsarbete och accepterar dem inte heller hos våra affärspartner. Följaktligen stödjer Klingspor också utsagorna, som är förankrade i kärn-arbetsstandarderna från ILO (International Labour Organisation).

Våra produkters kvalitet och säkerhet

Klingspor är en kvalitetsleverantör av slipmedel. Vi övertygar våra kunder med kvalitativt högvärdiga produkter och vår höga kundservice.

Våra produkters kvalitet säkras av vår specifika produktionsstandard och är beroende av etableringsorten. Därför följer vi bestämda tillverkningsprocesser på de enskilda produktions- och konfektionsorterna. Förbättringen och vidareutvecklingen av våra produktionsprocesser säkrar därigenom samtidigt våra produkters kvalitet.

Säkerhet för användaren är för oss ett ofrånkomligt krav på alla våra produkter och tillverkningsteknologier. Därför sätter vi stort värde på vårt medlemskap i organisationen för säkerhet av slipverktyg (oSA) och hälsar varje annan slipmedelstillverkares anslutning till oSa välkommen.

Uppfinningskultur

Vår företagsgrupp kunde under sin över 100-åriga historia endast utvecklas till en av de ledande slipmedelstillverkare med över 35 bolag i världen, eftersom den präglas av en företagsanda, som har en ständig och effektiv vidareutveckling av företagsgruppen som mål.

Till det krävs innovativt tänkande och handling på alla nivåer i företaget. Det omfattar såväl vår beredskap att ifrågasätta bestående förhållanden och en öppenhet för att pådriva meningsfulla förändringar aktivt och inom kort tid.

Denna uppfinningskultur gör det möjligt för oss, att inom marknadsområden, som delvis förändras i rasande takt, och ständiga tekniska framsteg även i framtiden kunna tillhandahålla tillförlitliga produkter och lösningar, som motsvarar våra kunders krav.

Brott mot överensstämmelse

Skulle du upptäcka, att medarbetare inte följer denna beteendekodex, bör du om möjligt först vänligt uppmärksamma denne på det. Om brottet upprepas eller sker avsiktligt, bör du kontakta din överordnade, den lokala företagsledningen, företagsledningen för MKG eller en representant för överenskommelse. Om detta av personliga skäl undantagsvis inte är möjligt, bör du använda dig av ombudsprocessen.

Ombudsprocess

Det ligger i Klingspors och varje medarbetares intresse, att föreliggande missförhållanden och inkorrekt affärspraxis undanröjs. Brott mot överenskommelse bör därför tas upp öppet och direkt och åtgärdas. Skulle en medarbetare av personliga skäl undantagsvis inte kunna ta upp situationen öppet, kan varje medarbetare inom Klingspor-gruppen förtroligt och anonymt kontakta ombudet och göra denne uppmärksam på inkorrekt affärspraxis och missförhållanden, utan att behöva frukta för personliga konsekvenser. Ombudsförfarandet bör inte missbrukas för alldagliga meningsskiljaktigheter mellan en medarbetare och dennes chef.

Kontakt med ombudet kan ske via E-mail eller telefon. Kontakt: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Företagsledningen för varje Klingspor-bolag måste säkerställa, att alla medarbetare informeras om ombudets roll och denna aktuella kontaktdata.

Version: 09.11.2018