Uppförandekod Klingspor

Denna uppförandekod beskriver i kort och översiktlig form Klingspors värdegrund. Om du någon gång skulle vara osäker på hur du ska förhålla dig i en konkret situation, ska denna uppförandekod hjälpa dig att hitta rätt sätt att agera på.

Vilka är vi?

Klingspor är ett familjeföretag med en mer än 125 år bakom sig. Klingsporgruppen, som grundades i Tyskland, omfattar i dag fler än 35 bolag världen runt.

En viktig förklaring till denna framgång är vår företagskultur, som bygger på följande hörnstenar:

  • integriteten i våra handlingar
  • hållbarheten i vår tillväxt
  • våra produkters kvalitet och säkerhet
  • vårt fokus på innovation

 

Integriteten i våra handlingar

Integritet och rättvisa är ledorden för vår affärspolicy och vår verksamhet. Det innebär att alla våra medarbetare världen runt, om de känner sig osäkra, alltid har ett rättesnöre att hålla sig till:

"Klingspor förväntar sig alltid ett rättvist och korrekt beteende, internt såväl som externt, av alla; från varje anställd till den verkställande direktören!”

Efterlevnad av lagar

För oss är det en självklarhet att vi på de platser där vi är närvarande, efterlever gällande lokal lagstiftning, liksom alla interna riktlinjer och anvisningar.

Klingspors affärssuccé är endast möjlig i en rättvis konkurrenssituation. Därför undviker vi varje form av oschysst konkurrensbeteende, i synnerhet konkurrensstridiga avtal med kunder, leverantörer eller konkurrenter, och varje form av brott mot kartellagstiftningen. På grund av ofta mycket brett formulerade lagar ska man framför allt i kommunikationen med konkurrenter, inte minst när det gäller förbund, tänka på att inte medvetet dela kartellrelevant information.

Ingen diskriminering

Vi tolererar ingen form av diskriminering på grund av etnicitet, nationalitet, kön, kulturell bakgrund, ras, ålder, handikapp, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Varje form av sexuell kränkning eller mobbning är förbjuden i Klingsporgruppen.

Ansvarsmedveten hantering av företagets egendom

Vi hanterar Klingspors egendom med samma ansvar som vi känner för vår egen egendom, men vi använder den inte för privata syften, och vi ger inte tredje part tillgång till den. Undantag från denna grundregel kräver ett föregående uttryckligt tillstånd från chefen. På samma sätt får intern information om företaget, i synnerhet alla drifts- och affärshemligheter, endast användas, sparas eller kopieras i affärsmässiga syften.

Undvikande av intressekonflikter

Intressekonflikter är riskabla för företaget och kan medföra att berörda medarbetare hamnar i personliga dilemman som försvårar korrekta beslut, eller att tvivel kan uppstå om huruvida man agerar i företagets intresse. Därför vill vi, så vitt möjligt, förhindra intressekonflikter redan från början. Som anställda hos Klingspor har vi därför inte heller någon bisyssla hos konkurrenter, kunder eller leverantörer, och vi bidrar inte heller ekonomiskt till deras aktiviteter (med mindre det handlar om ett börsregistrerat bolag, eller chefen har gett sitt tillstånd till detta.)

Generellt gäller att familjeförhållanden och personliga eller ekonomiska relationer som i en konkret situation skulle kunna ha ett negativt inflytande när det gäller möjligheten att fatta ett objektivt beslut, ska föreläggas chefen, som sedan avgör vad som ska ske i det aktuella fallet.

Under den dagliga arbetstiden lägger varje anställd hela sin arbetskraft på företaget; det vill säga att inga sidoaktiviteter utförs för andra arbetsgivare och inte heller några privata aktiviteter.

Ingen korruption

Inom Klingsporgruppen accepterar vi inte korruption. Detaljerad information samt instruktioner vad gäller ämnet korruption finns i våra antikorruptionsriktlinjer, som är bindande för hela Klingsporgruppen.

Även relativt små lokala korruptionsärenden kan, förutom lokala rättsliga konsekvenser, få vittgående negativa konsekvenser för gruppen som helhet, eftersom Klingspors rykte världen över kan skadas, och för att internationella storkunder omedelbart kan komma att avsluta samarbetet. Därför uppmanas alla medarbetare och chefer i Klingsporgruppen att omedelbart och målinriktat bekämpa varje fall av korruption och att inställa samarbetet och avsluta relationen till korrupta affärspartners.

Vad gäller korruption är det också så att vi som anställda hos Klingspor inte får utnyttja vår ställning för att kräva att en annan kollega – och i synnerhet inte en underordnad anställd – ska utföra privata tjänster för oss eller privat förse oss med varor som vi annars inte hade mottagit.

IT-säkerhet

Som anställda hos Klingspor är vi skyldiga att följa de säkerhetsprinciper och anvisningar för undvikande av dataförlust och för skydd mot cyberkriminalitet som IT-avdelningen på företagets huvudkontor i Haiger har beslutat om.

Användning av enheter och apparater i tjänsten sker alltid på ett ansvarsfullt sätt, så att förluster eller skador på filer och IT-system undviks. Därtill kommer – utöver generella försiktighetsåtgärder – att vi på bärbara enheter så långt möjligt sparar enbart de data som är nödvändiga, och att vi raderar data som vi inte längre behöver.

Vi efterlever alla lagar om dataskydd; detta gäller både medarbetarnas personliga uppgifter och hanteringen av tredje parts data, till exempel kund- eller leverantörsdata.

Hållbar tillväxt

Vår tillväxt är hållbar, såväl vad gäller våra affärer, som våra medarbetare och de platser vi finns på.

Förhållandet till affärspartners

Vi kan endast uppnå en hållbar tillväxt om vi klarar av att vinna nya kunder och bygga långsiktiga relationer med våra befintliga kunder, baserat på ömsesidig framgång. Det kräver att vårt fokus i Klingsporgruppen alltid ligger på korrekta leveranser till våra kunder i alla våra processer. Alla medarbetare på avdelningar som inte har kundkontakt, ska vara medvetna om att de är ett led i en kedja som säkerställer leveransen till våra kunder. Därför gäller kundservicetanken inte bara för externa, utan även för interna kunder i Klingsporgruppen, exempelvis avdelningar emellan.

Vi lyssnar på våra kunder och ger dem tydliga och begripliga svar. Vi reagerar snabbt på förfrågningar och tar proaktivt fram lösningsförslag. Vi är pålitliga i vår kundhantering och håller vad vi lovar. I samband med nya utmaningar strävar vi alltid efter att hitta en konstruktiv lösning för såväl kunden som Klingspor.

Även gentemot väletablerade leverantörer är vårt mål att bygga upp ett långsiktigt partnerskap. Vi lägger vikt vid att ständigt, på ett konstruktivt och pålitligt sätt, leva upp till gemensamma avtal, och vi eftersträvar ett gemensamt, konstruktivt sökande efter nya lösningar. Liksom med våra kunder bör kommunikationen med våra leverantörer alltid vara tydlig, bindande och fokuserad på en snabb hantering av de frågor som ska lösas.

Samarbete inom Klingsporgruppen

Vi är övertygade om att platta hierarkiska strukturer, de anställdas möjlighet att alltid kunna vända sig till sin chef, och det långsiktiga behållandet av pålitliga medarbetare, är väsentliga förutsättningar för långsiktig framgång och för möjligheten att snabbt kunna reagera på ständigt föränderliga krav och behov.

Vi arbetar konstruktivt, respektfullt och tillitsfullt med varandra. Det handlar inte bara om att vi reagerar snabbt på kollegors frågor, utan också om att vi kommunicerar öppet och ärligt med varandra för att analysera och lösa problem.

Som medarbetare hos Klingspor agerar vi och fattar beslut på ett målorienterat och ansvarsmedvetet sätt. Vi är medvetna om att kollegor och chefer är beroende av att vi löser våra uppgifter på ett innehållsmässigt korrekt och pålitligt sätt – och i tid.

Till en lyckad innovationskultur och ett ansvarsfullt umgänge med varandra hör också den ansvarsfulla hanteringen av misslyckanden, i det fall en väl genomtänkt och korrekt utförd åtgärd någon gång inte leder till önskat resultat.

Alkohol får inte intas under arbetstid; det gäller inte bara i länder och regioner där intag av alkohol etc. är förbjudet utan allmänt.

Även i samband med affärsmiddagar och liknande evenemang är det måttfullhet som gäller.

Uppträdande i företagets dagliga drift

Vårt uppträdande gentemot affärspartners, kollegor och medarbetare är alltid hövligt och korrekt. Vi är ständigt medvetna om att vårt yttre och vårt uppträdande i ord och handling alltid präglar bilden av oss och Klingspor, och vi bemödar oss därför alltid om ett professionellt uppträdande som avspeglar de värderingar som beskrivs i denna uppförandekod.

Arbetsnormer

Hos Klingspor är vi alltid angelägna om att undvika eller minimera risker för såväl människor som miljö, och vi sparar på resurserna. Säkerheten går före allt annat hos oss. Det betyder att alla våra produkter lever upp till tyska och internationella säkerhetsstandarder och även att alla säkerhets- och miljöstandarder efterföljs på alla de platser där vi finns (inte minst på våra produktionsanläggningar) så att vi undviker att utsätta våra medarbetare för fara.

Klingspor avvisar varje form av barnarbete och tvångsarbete och accepterar det inte heller hos företagets affärspartners. Därför stöder Klingspor också de uttalanden som är förankrade i ILO:s grundläggande arbetsrättsliga normer.

Kvalitet och säkerhet beträffande våra produkter

Klingspor är en kvalitetsleverantör av slipmedel. Vi vinner våra kunders förtroende med högkvalitativa produkter och hög kundservice.

Kvaliteten på våra produkter säkerställs genom vår specifika produktionsstandard, och den är oberoende av plats. Därför följer vi alltid de fastställda produktionsprocesserna på enskilda produktions- och monteringsanläggningar. Förbättringen och vidareutvecklingen av våra produktionsprocesser säkerställer samtidigt kvaliteten på våra produkter.

Kravet på användarsäkerhet är absolut och gäller alla våra produkter och tillverkningstekniker. Vi lägger därför stor vikt vid medlemskapet i Organization for the Safety of Abrasives (Organisationen för säkerhet och slipverktyg; oSa) och gläder oss över varje ny slipmedelsproducents medlemskap i oSa.

Innovationskultur

Att vår företagsgrupp under sin 125-åriga historia har kunnat utveckla sig till en av de globalt ledande slipmedelsproducenterna, med 35 bolag världen runt, beror på vår speciella företagsanda, vars syfte är en konstant och hållbar vidareutveckling av företagsgruppen.

Det kräver ett innovativt tänkande och agerande på alla nivåer inom företaget. Vi måste alltid vara beredda att på ett konstruktivt sätt sätta frågetecken vid det befintliga, och vara öppna för att snabbt och effektivt implementera ändamålsenliga förändringar

Det är vår innovationskultur som gör det möjligt för oss att även i framtiden kunna erbjuda pålitliga produkter och lösningar som lever upp till kundernas behov – även om själva marknaderna ibland ändrar sig mycket snabbt, och det hela tiden görs nya framsteg.

Brott mot uppförandekoden

Om du skulle bli varse att en medarbetare bryter mot vår uppförandekod, ska du i första hand på ett vänligt sätt försöka uppmärksamma kollegan på detta. Om brottet mot uppförandekoden upprepas, eller om det handlar om ett avsiktligt brott mot koden, ska du kontakta din chef, den lokala ledningen, direktionen i MKG eller en Compliance Officer. Om detta – i undantagsfall – av personliga skäl inte är möjligt för dig, ska du gå via den så kallade Ombudsprocessen

Ombudsproces

Det ligger i Klingspors och alla anställdas intresse att undermåliga förhållanden och felaktiga affärsrutiner elimineras. Brott mot våra normer ska därför diskuteras och lösas öppet och direkt. Om en medarbetare i undantagsfall av personliga skäl inte har möjlighet att ta upp situationen öppet, kan vem som helst i Klingsporgruppen konfidentiellt och anonymt sätt kontakta Ombudsinstansen för att göra den uppmärksam på icke-korrekta affärsrutiner och missförhållanden, utan att behöva vara rädd för personliga konsekvenser. Ombudsprocessen får inte missbrukas för vardagliga mellanhavanden mellan en medarbetare och dennes chef.

Ombudsinstansen kan kontaktas via mail eller telefon: omb@klingspor.de respektive Tel. +49 (2773) 922 182.

Direktionen i varje Klingsporbolag ska se till att samtliga medarbetare informeras om Ombudsinstansens roll och kontaktinformation.

Status: 2017-03-27