Lagring av slipmedel

Med ”Lagring av slipmedel” avses i allmänhet rätt lagring av slipmedel på ett underlägg, relaterat till lämplig temperatur och luftfuktighet.

För lämpliga lagringsvillkor ansvarar användaren och återförsäljaren!

Allmänt:

Den ideala lagringstemperaturen ligger mellan ca. 18 och 22° Celsius, vid en relativ luftfuktighet av ca 45 – 65 %. Inverkan av hetta, direkt fuktighet och / eller solstrålning måste ovillkorligen undvikas. Fram till användningen bör slipmedel förvaras i sin originalförpackning. Banden måste hänga ut, innan de används.

Om luftfuktigheten är för hög, suger underlägget upp fukt och sväller.
Följden: Fiberskivan buktar sig mot kornsidan. Slipfel uppstår, eftersom uteslutande fiberskivans kanter kommer i beröring med arbetsstyckets ytor under slipningen.

Om däremot luftfuktigheten är för låg, utsöndrar underlägget fuktighet. Slipskivan krymper och buktar sig mot underläggssidan. Följden: Slipmedlet torkar och blir sprött.

Bredband:

a) Spara originalförpackningen.
b) Häng ut dem 2 dagar före användning på hylsor eller galgar, och tyng ner den nedre bandöglan.
c) Vid längre maskinstillestånd ska bandspänningen stängas av och banden hängas upp på galgar fram till nästa arbetstillfälle.

Kap- och grovslipskivor:

Kap och grovslipskivornas hållbarhet bestäms i första linje av deras fukthalt. Skivor, som efter produktionen utsätts för hög fuktighet, förlorar sin ursprungliga brukstid. Vid rätt lagring förblir brukstiden i det närmaste konstant under många år. Skivor blir en säkerhetsrisk, om de utsätts direkt för vatten eller vattenånga. Produkternas ålder spelar här endast en underordnad roll.
Rätt lagring är viktig för att bevara våra slipmedel, deras prestationsförmåga och garantin.

Tillbaka till slipkunskap