Lagring av slipmedel

Med "lagring av slipmedel" avses generellt en korrekt lagring av slipmedel på underlag, med hänsyn tagen till lämpliga temperatur- och luftfuktighetsförhållanden. Med ett optimalt lagringsklimat kan slipmedel på underlag användas längre än till utgångsdatum utan skador och kapacitetsförlust.

Återförsäljare och användare ansvarar själva för att lagringsförhållandena är lämpliga.

Generellt:

Idealisk lagringstemperatur är ca 18 till 22° C, vid en relativ luftfuktighet på 45–65 %. Det är mycket viktigt att undvika värmepåverkan, direkt fukt och/eller solsken. Slipmedel ska förvaras i sina originalförpackningar fram till användning; band ska hängas upp innan de tas i bruk.

Om luftfuktigheten är för hög under lagringen tar underlaget upp fukt och sväller.
Konsekvens: fiberrondellen böjer sig på kornsidan. Slipfel uppstår, eftersom det bara är fiberrondellens kanter som kommer i beröring med arbetsstyckets ytor under slipningen.

Om däremot luftfuktigheten är för låg, utsöndrar underlaget fukt. Slipskivan krymper och buktar sig mot undersidan. Konsekvens: Slipmedlet torkar och blir sprött.

Breda band:

a) Ska förvaras i originalförpackning
b) Häng ut dem två dagar före användning på hållare eller galgar, och tyng ner den nedre bandöglan.
c) Vid längre maskinstillestånd ska bandspänningen avbrytas och banden hängas upp på galgar fram till nästa arbetstillfälle.

Kapskivor och navrondeller:

Kapskivornas och navrondellernas hållbarhet bestäms i första hand av deras fukthalt. Skivor som efter produktionen utsätts för hög fuktighet, förlorar sin ursprungliga brukstid. Vid rätt lagring förblir brukstiden i det närmaste konstant under många år. Skivor blir en säkerhetsrisk om de utsätts direkt för vatten eller vattenånga. Produkternas ålder spelar här endast en underordnad roll.
Rätt lagring är viktig för att garantin ska gälla och för att våra slipmedel ska behålla sina prestanda.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap