Slipverktygets aggresssivitet

Ett slipverktygs aggressivitet beskriver kapkapaciteten, med vilken verktyget skär i resp kapar av materialet . Indikatorer för slipverktygets aggressivitet är materialavverkningen per tidsenhet resp tiden, som behövs för varje kapning.

Aggressiviteten kan vid tillverkningen av ett slipverktyg påverkas av slipkornens kvalitet och egenskaper samt deras inbindning i det bärande underlägget. På diamantkapskivor påverkas skivornas aggressivitet dessutom av skärkantens segmentering.

Aggressivare slipverktyg möjliggör kortare bearbetningstider. Därmed följer dock i regel en reducering av verktygens brukstid.

För att ge användaren extra hjälp vid valet av bäst lämpade slipverktyg har vi utöver indelningen i de tre Klingspor-kapacitetsklasser (extra, supra, special) delat upp roterande verktyg för slipning och kapning också efter sin aggressivitet och brukstid i klasser. Om användaren sätter särskilt värde på hög aggressivitet (säg: korta kap- resp sliptider) och därmed på ett snabbt arbetsförlopp och korta bearbetningstider, kan han välja motsvarande specificerade verktyg.

Tillbaka till slipkunskap