Kronenflex® kapskivor

8. Information om tillverkaren
9. Användningsbegränsning
10. Säkerhetsstandard (oSa / EN 12413)
11. Maximalt tillåtet varvtal
12. Säkerhetssymboler
13. Produktlinje typ
14. Klingspor märke Kronenflex®

Kvalitetsklasser

Kronenflex® kap- och grovslipskivor finns i tre kapacitetsklasser med sex färgkoder för snabb överblick över de viktigaste materialanvändningar.

Produkter för universell användning, anpassade till ett särskilt attraktivt förhållande mellan pris och prestation
Optimerade produkter för olika användningsområden. Mycket goda brukstider och kapkapacitet.
Produkter med hög kapacitet för särskilda användningar. Längsta brukstid och kapkapacitet inom respektive användningsområde.

 

3. Metallring
Ger information om hållbarheten
Skivans (förfallodatum)
4. Glasväv
Glasväven sörjer som förstärkningsinlägg för skivans stabilitet och ökar dess säkerhet. Glasvävinlägg är i fråga om antal och tjocklek anpassade till skivtypen och användningen. Ju högre kapskivans potentiella sidobelastning är (vid kapning på fri hand är den t ex högre än vid stationär kapning), desto mer resp stabilare glasväv måste kapskivan innehålla. Vid tunna kapskivor (0,8 mm till 1,0 mm) används extra tunn väv för att trots den ringa skivtjockleken helst få en hög andel slipkorn mellan vävinläggen. Grovslipskivor innehåller minst 3 skikt glasväv.

Färgsignalsystem för Klingspor® kap- och grovslipskivor

 
Metall universellt:
grå
 
Rostfritt stål:
blå
 
Aluminium:
silver
 
Stål:
svart
 
Gjutgods:
röd
 
Sten / betong:
grön

 

Säkerhet och lagring

Kvartal
V 01 januari - mars
V 04 april - juni
V 07 juli – september
V 10 oktober – december

 

Kap och grovslipskivornas hållbarhet bestäms i första linje av deras fukthalt. Kap- och grovslipskivor, som efter produktionen utsätts för ökad fuktighet, förlorar sin ursprungliga brukstid. Vid rätt lagring förblir brukstiden i det närmaste konstant under många år. Kap- och grovslipskivor blir en säkerhetsrisk, om de kommer i direkt kontakt med vatten eller vattenånga. Användaren är förpliktigad att använda produkt enligt föreskrift. Det gäller en lagstadga också för produktens hållbarhetsdatum. Därför gäller: Kap- och grovslipskivor får principiellt inte användas efter utgången av hållbarhetsdatumet!

Säkert arbete ...

... genom noggrannhet och kännedom om risker

Undvik nedan specificerade faror vid användning av kap- och grovslipskivor.

  • Kontakt med roterande slipskivor
  • Brott på slipskivor
  • Slipavlagringar och slipdamm
  • Vibration
  • Buller

... genom personlig skyddsutrustning
Skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och dammmask måste användas. Vid hårda sliparbeten bör dessutom ansiktsmask, läderförkläde och säkerhetsskor användas.

... genom skyddskåpa på maskinen
Skyddskåpor levereras tillsammans med slipmaskinen och får varken förändras eller tas bort. Vid slipskålar måste utsidan vara helt insluten. Dessutom får slipskålar endast användas i kombination med en justerbar skyddskåpa, för att utjämna skivans slitage och begränsa friläggningen av skivan till ett minimum.

... genom visuell kontroll och provning före montering
Kontrollera, att varvtalen på skivan stämmer överens med dem på maskinen, och undvik överskridning av det tillåtna varvtalet. Kontrollera noggrant, om kap- och grovslipskivorna har skador. Om du upptäcker skador, får denna produkt inte längre användas. Våra kap- och grovslipskivor är märkta med den motsvarande säkerhetssymbolen.

... genom korrekt hantering
Var uppmärksam på fackmässig hantering. Därvid måste skador på anslutningshålet eller skivan genom stötar, kraftinverkan eller fall undvikas. Var uppmärksam på säker och korrekt påspänning av skivorna, och använd lämpliga spännflänsar. Före arbetets början bör varje slipskiva rotera minst 30 sekunder med arbetshastighet. Beakta FEPA-säkerhetsföreskrifterna och EU-standarden 12413.

Viktiga parametrar för ett optimalt slipresultat med kap- eller grovslipskivor är periferihastighet och presstryck.

Den optimala hastigheten

för låg
Om den använda maskinens varvtal är för låg, lutar kap- och grovslipskivor till ”språng”, varigenom skivornas kan slits ojämnt. Särskilt vid tunna tvärsnitt i materialet som t ex vid kapning av plåtar eller trådar slits kornen ut ur bindningen, och skivan slits onormalt snabbt.

Optimalt
Kap- och grovslipskivor från Klingspor är produkter med hög kapacitet och har utvecklats så, att de uppnår sina bästa resultat (mätt i förhållande mellan avverkningsmängd och skivslitage) i området strax under den tillåtna maximala periferihastigheten. Se därför till, att varvtalet under arbetsinsatsen är kontinuerligt högt, och välj vid behov en maskin med högre arbetskapacitet.

För högt
De maximalt tillåtna värden för varvtal och periferihastighet finns angivna på etiketten på varje skiva. Var för din egen säkerhets skull uppmärksam på, att dessa värden inte överskrids vid slipningen.

Rätt presstryck

En viktig förutsättning för ett tillfredsställande resultat vid kapslipning är rätt dosering av presstrycket. Ett ofta förekommande fel är, att presstrycket reduceras och kaptiden förlängs för att skona skivan. Om det görs, blir materialet överhettat (blåfärgning), kapskivan blir igensatt och bränns sönder. Därför bör presstrycket alltid väljas så högt, att kaptiden blir så kort som möjligt. Det gäller i synnerhet vid värmekänsliga material med större materialtvärsnitt.

 

Rätt hårdhet

... vid kapskivor
Vid valet av rätt kapskiva gäller generellt tumregeln: ju hårdare bearbetningsmaterial, desto mjukare bör bindningen av det använda slipmedlet vara. Anledningen: Avgörande för en kapskivas brukstid är, om arbetsstyckets snittyta hårdnar eller inte. Kraftig uppvärmning medför, att skivan ”förglasas” och därmed förlorar sin kapprestanda. I så fall bör bindningens hårdhet reduceras och en mjukare skiva användas.